Veřejná vyhláška

3. března 2011 v 16:28 |  Úřední deska
Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor územního plánování a stavebního řádu
Žerotínovo náměstí 3/5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Č.j. JMK 25687/2011 SpZn. S-JMK 24269/2011 Brno 23.02.2011


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o zahájení řízení o vydání Zásad úzejmního rozvoje Jihomoravského kraje, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o pzemním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 a § 22 stavebního zákona a podle ustanovení § 172 zákona č. 500/2007 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád ")

oznamuje,

že veřejné projednání upraveného a posouzeného 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje včetně vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území se bude konat

dne 19. dubna 2011 od 14:00 hodin

v sále rotunda, přízemí pavilonu A, areálu BVV Výstaviště Brno
(vstup přes vrátnici budovy Kongrasového centra u Brány č. 1)

Krajský úřad tímto vyzývá každého k uplatnění připomínek a dotčené obce a případné zástupce veřejnosti k uplatnění námitek k upravnému a posouzenému 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.

Dokumentace upraveného a posouzeného 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje obsahuje vbyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je i vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na životní prostředí (SEA), hodnocení vlivů na veřžejné zdraví (HIA) a vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na území Natura 2000.

V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 stavebního zákona bude kompletní dokumentace upraveného a posouzeného 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje vysstavena k veřejnému nahhlédn utí v době od 18. března 2011.

  • na webových stránkách Jihomoravského kraje www. kr-jihomoravsky.cz, krajský úřad, dokumenty odborů krajského úřadu, OˇUPSŘ Odbor územního plánování a stavebního řádu, Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz/default.aspx?PubID=134709Type ´
  • v listinné podobě na odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, kancelář č. 225 s č. 226 (2.patro)
- 1 -


Poučení:

  • dle ustanovení § 39 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu zásad územního rozvoje podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící (dále jen "dotčené obce") a zástupce veřejnosti (ve smyslu § 23 stavebního zákona),
  • nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky, dotčené obce a zástupce veřejnosti námitky s jejich odůvodněním a současně musí vymezit území dotčené námitkou,
  • podle § 6 odst. 6 stavebního zákona je k podání námitek obce proti návrhu zásad územního rozvoje v samostatné působnosti příslušná rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce,
  • dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání svá stanoviska k uplatněným připomínkám a námitkám,
  • k později uplatněným stanoviskům připomínkám a námitkám se dle § 39 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Adresa pro zasílání připomínek a námitek:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.Ing. arch. Eva Hamrlová
vedoucí odboru

Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje a všech obcí na území Jihomoravského kraje v době od 02.03.2011 do 19.04.2011.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:


V Zálesí dne 2. 3. 2011 razítko, podpis..............................


  • k seznámení: veřejnost zveřžejněním na úřední desce,
  • obdrží jednotlivě: dotčené orgány, obce v řešeném území, sousední kraje, Ministerstvo pro místní rozvoj,
  • na vědomí: obce sousedící s Jihomoravským krajem
- 2 -