Březen 2006

HISTORIE OBCE

20. března 2006 v 17:48 Historie
Obec leží uprostřed lesů na staré kupecké cestě Jemnice - Znojmo v blízkosti jezera Vranovské přehrady.
Nejstarší písemný záznam z katastru se datuje do roku 1243, sama obec ale byla založena až v roce 1786 či podle jiných pramenů 1779. Vznikla tím, že moravský místodržící Schröffel z Mansberga vyvlastnil část panských pozemků a budovy starého dvora a rozdělil je mezi deset rolníků, kteří přišli ze sousedních obcí. Podle tohoto šlechtice také nesla vesnice své první názvy - Mansberg (Mansperk) a Schröffelsdorf (Šreflová),vedle nich se později používalo také Kuliv a Kůlna. Název Zálesí pochází až z roku 1950.
Pozemky pro vznik obce poskytlo v osmnáctém století také město Znojmo, kterému dodnes patří část lesů v okolí Zálesí. Při cestě zvané Na hraničkách, která oddělovala pozemky Znojma a bítovského panství, byly na paměť založení obce vysazeny tři lípy. Ty jsou dnes památkově chráněny.
K obci patřily také dvě samoty. Tzv. Nové Dvory, kde byl panský dvůr s lihovarem, zájezdní hostinec a čtyři domky. Dnes jsou organickou součástí Zálesí. Druhá samota Augustinův dvůr se nachází asi 3 km od obce směrem na Nové Syrovice.
Až do roku 1920 neměla obec vlastní samosprávu, ta byla společná se sousedními Chvalaticemi. S těmi byla opět spojena po začlenění do Velkoněmecké říše v roce 1938. Obě obce byly sloučeny pod novým názvem Waldsee. Na poli za vesnicí směrem na Blížkovice vyrostla v roce 1939 celnice, protože tady vedla hranice mezi Říší a Protektorátem.
Válka skončila v Zálesí v noci z 8. na 9. května. Po osvobození se Zálesí stalo opět samostatným až do roku 1980, kdy bylo přičleněno pod MNV ve Štítarech. Tento stav trval do roku 1990, od kdy má vesnice opět svoje zastupitelstvo.

OZV číslo 13/2005

20. března 2006 v 17:20
Obecně závazná vyhláška č. 13/2005,
kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
Zastupitelstvo obce Zálesí se na svém zasedání dne 5. 4. 2005 usnesením č. 30 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Na základě uzavřené dohody obcí Zálesí a Šumná o vytvoření společných školských obvodů je území obce Zálesí částí školského obvodu Základní školy Šumná, 671 02 Šumná 92 zřízené obcí Šumná.

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 6. 4. 2005

Sejmuto z úřední desky dne: 24. 4. 2005

Schváleno: 5. 4. 2005VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

16. března 2006 v 14:15 Výroční zprávy
Obec Zálesí vydává v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
VÝROČNÍ ZPRÁVU

o činnosti Obecního úřadu Zálesí v oblasti poskytování informací za rok 2005

1. Počet písemně podaných žádostí o informace
  • V roce 2005 nebyla podaná žádná písemná žádost.
2. Počet podaných odvolání (rozkladů) proti rozhodnutí
  • V roce 2005 nebylo podáno žádné odvolání.
3. Přezkoumání rozhodnutí soudem
  • V roce 2005 soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí v oblasti poskytování informací.
4. Řízení o sankcích za nedodržování zák. č. 106/1999 Sb.
  • V roce 2005 nebylo vedeno řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.
V Zálesí dne 31. 1. 2006
Arnošt Kisling
starosta obce

SLUŽBY

16. března 2006 v 13:21 Služby

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠOUKAL, Zálesí 30, ubytování v soukromí, tel. 568822801
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÍTKŮV DVŮR, Zálesí 1, penzion, sezónní ubytování
tel. 604657245, 737152704, 737964838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DVOŘÁK MIROSLAV, Zálesí 76, sklenářství, tel. 604965698
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HOSTINEC U KOVÁŘE, Zálesí 65, pohostinství
------------------------------------------------------------------------------------------------------

KNIHOVNA

16. března 2006 v 13:19 Kultura
Provozní doba knihovny:pondělí16.00-17.00 hod.
_____________________________________
Internet:pondělí15.00-17.00 hod.
středa13.00-15.00 hod.

INFORMACE O E-PODATELNĚ

16. března 2006 v 13:18 Informace o e-podatelně

Elektronická podatelna OÚ Zálesí

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu.
  • Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Obecní úřad Zálesí, Zálesí 27, 671 02 Šumná
Úřední hodiny podatelny: pondělí 8.30 - 14.30 15.00 - 17.00
úterý, středa 9.00 - 15.00
čtvrtek, pátek 9.00 - 14.00
  • Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje zasláním této zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance úřadu:
Potvrzení doručení datové zprávy
Datová zpráva byly zařazena a zpracována podatelnou Obecního úřadu Zálesí dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS.
Vaše zpráva je v DK identifikována: xxxx/RRRR
(jméno a příjmení oprávněného pracovníka)
Součástí zprávy o potvrzení je zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance úřadu.
Úřad zasílá zprávu o zařazení nejpozději v třetí pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Úřad zasílá zprávu na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána, pokud výslovně odesílatel nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení.
  • Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: doc, rtf, txt, html, xls, pdf, jpg, htm. Akceptovatelný technický nosič disketa 3,5" zformátovaná v souborovém systému FAT a dále CD. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.
· Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracována.
Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení a zprávu o zařazení do zpracování, je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.
· Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu
· Seznam jmen oprávněných zaměstnanců úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:
Jméno/Název (CN) Platnost od Platnost do
Arnošt Kisling 5. 12. 2005 9:14:45 5. 12. 2006 9:14:45
· Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.
Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád
- musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
- nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno - viz výše.
Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.I.nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.
Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

POVINNÉ INFORMACE

16. března 2006 v 13:17 Povinné informace
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1.

Úplný oficiální název povinného subjektu


Obec ZÁLESÍ
2.
Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů,
za kterých provozuje svoji činnost

Obec Zálesí vznikla jako územní samosprávní jednotka v souladu s §1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích v platném znění ke dni 24.11. 1990 a dle §4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou
3.

Popis organizační struktury povinného subjektu


Starosta: Kisling Arnošt
Místostarosta: Brenkus Jaroslav
Zastupitelstvo: Fabík Jiří, Mahrová Marie, Neubauerová Marie, Tesař Karel
Úřední hodiny: Po: 8.30 - 17.00 Út ,St: 9.00 - 15.00 Čt, Pá: 9.00 - 14.00
4.
Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail pro elektronický podpis, nebo jiné možné spojení

Sídlo: Zálesí 27
Telefon: 515291584, mobil starosta 724186780
Fax: 515291584
E-mail: obec.zalesi@seznam.cz, e-podatelna: podatelna.zalesi@centrum.cz
5.

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti


Číslo účtu:
24728-741/0100
6.
Identifikační číslo organizace (IČO)

IČO: 00637661

7.
Daňové a identifikační číslo (DIČ)

DIČ: ------
8.

Místo a způsob, jak získat příslušné informace


Na úřední desce umístěné: u obecního úřadu
Ve vývěsce: naproti kulturnímu domu
Na obecním úřadě v době: úředních hodin
Internetové stránce: www.zalesi.blog.cz
9.
Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Ústně, písemně a nebo pomocí telekomunikačního zařízení na Obecním úřadě
v Zálesí.

10.
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

  1. Ústava České republiky
  2. Listina základních práva a svobod
  3. Zákony č. např. 128/2000 Sb. o obcích
11.
Sazebník úhrad za poskytování informací

Mzdové náklady:
Materiálové náklady (kopírování, papír, obálky apod.)
Doručovací náklady:
Ostatní prokazatelné náklady:
12.
Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Knihovna, SDH
Zpracoval: Kisling Arnošt
Jméno/funkce: starosta
Datum: 6. 1. 2007
Razítko/podpis: