Červenec 2006

USNESENÍ ČÍSLO 44

28. července 2006 v 10:39
ze schůze Zastupitelstva obce Zálesí, konané dne 26.7.2006 od 19.00 hod. v budově OÚ Zálesí.
Zastupitelstvo po projednání stanoveného programu:
1. Konstatuje:
 • že na začátku jednání byli zvoleni jako ověřovatelé zápisu p. Nečasová a p. Raabová.
2. Schvaluje:
 • šestičlenné ZO v novém volebním období.
Starosta:
Kisling Arnošt
Ověřovatelé zápisu:
Nečasová Dana, Raabová Růžena

USNESENÍ ČÍSLO 43

28. července 2006 v 10:36
ze schůze Zastupitelstva obce Zálesí, konané dne 26.6.2006 od 19.00 hod. v budově OÚ Zálesí.
Zastupitelstvo po projednání stanoveného programu:
1. Konstatuje:
 • že na začátku jednání byli zvoleni jako ověřovatelé zápisu p. Nečasová a p. Raabová.
2. Schvaluje:
 • přidělit opravu cesty firmě Zejda Fr. Blížkovice za Kč 136 613,-- navrhovanou cenu.
 • závěrečný účet Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska za rok 2005.
 • rozpočtové opatření číslo 1/2006.
 • výměnu pozemků za rybník Cihlář. Za parcelu číslo 294/3 obec Zálesí nabízí část parcely č. 289/1, celé parcely 289/2, 316/5.
 • žádost p. Kislinga o připojení svodu deštové vody k obecní kanalizaci před č.p. 11.
3. Ukládá:
 • starostovi odpovědět na žádost p. Fialové Ilony a stížnost p. Bajgla Michala, a to tak, že rozhodne až nové zastupitelstvo.
Starosta:
Kisling Arnošt

Ověřovatelé zápisu:
Nečasová Dana, Raabová Růžena

USNESENÍ ČÍSLO 42

17. července 2006 v 12:35
ze schůze Zastupitelstva obce Zálesí, konané dne 18. 5. 2006 od 18.00 hod. v budově OÚ Zálesí.
Zastupitelstvo po projednání stanoveného programu:
1. Konstatuje:
 • že na začátku jednání byli zvoleni jako ověřovatelé zápisu p.Brenkus a p.Tesař.
2. Schvaluje:
 • kupní smlouvu na dům č.p. 29 mezi převodcem, Obcí Zálesí a nabyvateli, Marií a Karlem Bajglovými.
 • návrh závěrečného účtu obce za rok 2005 a to bez výhrad.
3. Bere na vědomí:
 • dětský den v Zálesí se bude konat dne 4. 6. 2006 odpoledne.


Starosta: Kisling Arnošt
Ověřovatelé zápisu: Brenkus J., Tesař K.

USNESENÍ ČÍSLO 41

17. července 2006 v 12:29
ze schůze Zastupitelstva obce Zálesí, konané dne 4. 5. 2006 od 19.00 hod. v budově KD Zálesí.
Zastupitelstvo po projednání stanoveného programu:
1. Konstatuje:
 • že na začátku jednání byli zvoleni jako ověřovatelé zápisu p. Brenkus, p.Tesař.
2. Schvaluje:
 • podmínky pro vyhlášení výběrového řízení na půjčky na opravy domů a bytů dle obecní vyhlášky č.6/2000.
 • jednohlasně souhlasí s uzavřením kupní smlouvy a vkladem vlastnického práva na Katastrálním úřadu ve Znojmě na dům č.p.29 s p.Bajglem Karlem na základě dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí.
3. Bere na vědomí:
 • že svoz nebezpečného odpadu se uskuteční dne 27. 5. 2006 od 11.00 - 12.00 hod.
Starosta: Kisling Arnošt
Ověřovatelé zápisu: Brenkus J., Tesař K.

USNESENÍ ČÍSLO 40

17. července 2006 v 12:19
ze schůze Zastupitelstva obce Zálesí, konané dne 13. 4. 2006 od 18.00 hod. v budově OÚ Zálesí.
Zastupitelstvo po projednání stanoveného programu:
1. Konstatuje:
 • že na začátku jednání byli zvoleni jako ověřovatelé zápisu p. Nečasová, p. Raabová.
2. Schvaluje:
 • zrušit bod č. 7 ze zápisu č. 37 ze dne 20. 12. 2005, nepřijmout dva prac. na VPP.
 • zajistit práce v obci jednotlivými dohodami.
 • nákup megafonu ER 66 S.
3. Bere navědomí:
 • záměr uspořádat tradiční dětský den.

Starosta: Kisling Arnošt
Ověřovatelé zápisu: Nečasová D., Raabová R.