Usnesení číslo 2

16. prosince 2010 v 10:59 |  Usnesení 2010
U S N E S E N Í   č. 2

                  ze zasedání Zastupitelstva obce Zálesí, konaného dne 12.11.2010
                                                      od 19.00 hod. v budově KD Zálesí.

            Zastupitelstvo po projednání stanoveného programu:


1. Konstatuje:

-         že na začátku jednání byli zvoleni jako ověřovatelé zápisu : p. Svetová, p. Bajgl.

2. Schvaluje:

- dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,č. 20/2009 Sb. s platností od 12.11.2010 odměny: starostky: 9000,- Kč měsíčně, místostarosty: 7000,- Kč, zastupitelé: 570,- Kč měsíčně.
- kontrolní komise: předseda: Mahrová M., členi: Svetová J. a Brenkus J.
- finanční komise: předseda: Bajgl M., členi: Fabík J. a Kisling A st.
- směnu pozemků mezi OÚ Zálesí a p. Šplíchalem Zd. M. Budějovice. Obec Zálesí dá cesty p.č. 335 výměra 3746 m2 a p.č. 328/1 výměra 6144m2 za ornou půdu p.č.303/6 výměra 2420 m2 a trvalý travní porost p.č. 304/24 výměra 1944 m2. Pan Šplíchal zaplatí daň z převodu.
- rozpočtové opatření č. 6/2010.
- Směrnice pro zpracování účetnictví.
- umístění značení cykloturistické trasy mikroregionu Živé Pomezí Krumlovsko - Jevišovicko.
- nabídku na zhotovení projektové dokumentace " Zálesí - chodník, parkovací pruh a autobusová  zastávka". Zakázka byla přidělena jedinému zájemci Silniční mostní inženýrství s.r.o. Znojmo za cenu 72590,- Kč včetně DPH.
- Místní program obnovy venkova na rok 2011.
- prodej pozemků na stavbu RD p.č. 132/6 výměra 813 m2, p.č. 131/4 výměra 446 m2, p.č. 131/5 výměra 238 m2, p.č. 126/3 výměra 24 m2, p.č. 126/6 výměra 23 m2 manželům Pavlu a Simoně Bursovým Zálesí 60.
- přijmout na VVP od 1.12.2010 do 31.5.2010 Čapouna Josefa.
- Příkaz starostky obce k zajištění inventarizace majetku a závazků Obce Zálesí k 31.12.2010.
- Příkaz starostky Obce Zálesí k provedení inventarizace pokladní hotovosti a cenin.
- opravu střechy KD Zálesí v předběžné výši 100000,- Kč včetně materiálu. Zakázka byla přidělena firmě Valenta Lubomír Dešov 68.
- jednorázové vyplacení odměny odstupujícímu starostovi p. Kislingovi A. st.
- obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování
sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů.

3. Bere na vědomí:

- žádost o pronájem pohostinství v KD Zálesí.

4. Ukládá:

- starostce projednat pronájem pohostinství v KD Zálesí.
- místostarostovi zajistit aktualizaci internetových stránek obce.
- starostce organizačně zajistit setkání s důchodci dne 28.11.2010 v 14.00 hodin.

- starostce organizačně zajistit rozsvícení vánočního stromu dne 4.12.2010 v 17.00 hod.
- starostce organizačně zajistit vánoční besídku.
Starostka: …………………………..            Místostarosta: …………………………………….
                   Neubauerová Marie                                                  Kisling Arnošt

                                                                    
                                                                      Ověřovatelé zápisu: ……………………………….
                                                                                                           p. Svetová Jana

                                                                                                       ……………………………….
                                                                                                           p. Bajgl Michal 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.